Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 

INFORMACJE


Obchody Jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY i 45-lecie powstania parafii pw. Narodzenia NMP 2016-07-08 22:40:40

W dniach 24 -26 czerwca 2016 r w Brudzowicach uroczyście obchodzono Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY i 45-lecie powstania parafii pw. Narodzenia NMP. W styczniu 2016 roku podczas Noworocznego (opłatkowego) Spotkania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY podjęto uchwałę uroczystego obchodu 20-lecia powstania Towarzystwa NIWY. Ponieważ powstanie Towarzystwa NIWY jest organicznie związane z powstaniem cmentarza i parafii w Brudzowicach i fakt, że w tym samym roku przypada 45 rocznica budowy cmentarza i utworzenia wikariatu terenowego, wydzielonego z parafii św. Macieja Ap. w Siewierzu postanowiono aby te historycznie ważne rocznice wspólnie uczcić. Po rozmowach z księdzem proboszczem z inicjatywy Zarządu Towarzystwa NIWY powstał Komitet Organizacyjny w składzie: Zarząd Towarzystwa NIWY: Emilian Kocot (prezes), Marian Rąba, Lucja Kieras-Deżakowska, Grażyna Kocot, Jolanta Wojdas, Jadwiga Dymarska, Anna Duda, Marek Deżakowski, Paweł Witkowski, Tomasz Szostek oraz: ks. proboszcz Stanisław Straż, ks. kan. Stanisław Kocot, Jan Bańka, Janina Bańka, Andrzej Bańka, Antoni Bochenek, Władysław Bochenek, Iwona Bednarz, Zbigniew Bednarz, Henryk Bednarczyk, Damian Dawczyński, Mirosław Duda, Lidia Kieras, Zdzisław Kocot, Henryk Kowalczyk, Grzegorz Łaszczyca, Zdzisław Machura, Kazimiera Machura, Maria Machura, Jan Mucha, Mariusz Myrta, Janusz Stelmach, Stanisław Sroka, Zbigniew Tomsia, Krzysztof Wypiór, Leokadia Wyszyńska. Od miesiąca lutego, Komitet pod przewodnictwem Emiliana Kocota odbywał zebrania w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w Brudzowicach. Wypracowano program i podjęto wiele działań we współpracy z urzędem burmistrza miasta i gminy w Siewierzu i jego agendami. Ustalono termin uroczystości i zakres prac rzeczowych i organizacyjnych a także wystawiono wnioski o odznaczenia państwowe, wojewódzkie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wyróżniających się członków Towarzystwa NIWY i mieszkańców wsi. Zamierzenia Komitetu spotkały się z życzliwym zrozumieniem urzędów wojewody śląskiego, gminy i parlamentarzystów z terenu zagłębiowskiego. Honorowy Patronat objął Jarosław Wieczorek- wojewoda śląski Honorowy Komitet utworzyli parlamentarzyści - Czesław Ryszka – senator RP, Ewa Malik i Waldemar Andzel –posłowie na Sejm RP oraz Zdzisław Banaś –burmistrz miasta i gminy w Siewierzu.
Na zebraniach Komitetu Organizacyjnego postanowiono, wzorem Jubileuszu 650-lecia Brudzowic w r. 2007, obecną uroczystość zrealizować w ciągu 3 dni tj. 24, 25 i 26 czerwca a także przygotować i wydać dwie pozycje książkowe:
 1. autorstwa Emiliana Kocota zawierającą dokumentację faktograficzną i fotograficzną Jubileuszu 650-lecia Brudzowic w r. 2007, kalendarium wydarzeń związanych z powstaniem parafii, skrótową historię Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY i część wspomnieniową zmarłych członków Towarzystwa.
 2. zbiór poezji i prozy autorstwa mieszkańców wsi. Opracowanie i zredagowanie powierzono znanej z twórczości poetyckiej Jolancie Nowak-Wojdas. Pani Jola oświadczyła, że napisze okolicznościową sztukę teatralną pt. Historyja stąd z tej ziemi i podejmie się ją przedstawić jako punkt części artystycznej, zaangażuje chętnych mieszkańców jako aktorów, znajdzie możliwości odpowiedniej aranżacji muzycznej i scenicznej.
Informując społeczność wsi tym zwrócono się z apelem o poparcie i przygotowanie się do uroczystości, zaproszenie swoich bliskich oraz do poprawy estetyki i wyglądu Brudzowic i Dziewek. Komitet Organizacyjny zaplanował:
 • zwrócić się do dyrekcji Zespołu Szkół w Brudzowicach o zorganizowanie konkursów młodzieży szkolnej o tematyce historycznej i plastycznego, wyłonienia laureatów dla których Towarzystwo NIWY ufunduje odpowiednie nagrody rzeczowe i dyplomy
 • ufundować granitowy obelisk z tablicą upamiętniającą Jubileusz 650-lecia wsi, fundację pomnika i stacji różańcowych
 • odnowić pomnik św. Jana Pawła II i stacji różańcowych, poprawić estetykę otoczenia wokół nich
 • ufundować tablicę upamiętniającą poległych żołnierzu w II wojnie światowej żołnierzy z Brudzowic i Dziewek i pomordowanych w obozach koncentracyjnych oraz zabitych podczas wojny mieszkańców wsi
 • zorganizować festyn i ogólną zabawę
Zakres podjętych prac Komitetu Organizacyjnego był szeroki i znalazł odzwierciedlenie w zamieszczonym niżej programie obchodów.


Dzień 1. 24 czerwca 2016 r - piątek

Noc Świętojańska – w kościele – Apel Jasnogórski.

Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego w uroczystej procesji z orkiestrą uczestnicy z zapalonymi pochodniami, lampami, świecami udali się pod pomnik św. Jana Pawła II. Po poświęceniu odnowionego Pomnika JPII i Stacji Różańcowych odsłonięto i poświęcono granitowy obelisk z tablicą upamiętniającą fundatorów pomnika i jego poświęcenie w roku 2007 tj. podczas Jubileuszu 650-lecia Brudzowic i 581-lecia Dziewek. Odsłonięcia obelisku i tablicy dokonali Emilian Kocot i Mieczysława Myrta opiekująca się od kilku lat otoczeniem pomnika. Kwiaty pod pomnikiem papieskim w imieniu mieszkańców złożył Emil Bańka. Treść tablicy:

NIECH DUCH TWÓJ ZSTĄPI I ODNOWI OBLICZE ZIEMI.. TEJ ZIEMII.
NAJWIĘKSZEMU Z RODU POLAKÓW PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWII II – SANTO SUBITO

Pomnik ufundowany przez pierwszego kapłana rodem z Brudzowic ks. kan. Stanisława Kocota i jego braci, w roku JUBILEUSZU 650-LECIA Brudzowic i 581-lecia Dziewek Pomnik poświęcił śp. JE ks. bp Adam ŚMIGIELSKI ordynariusz diecezji sosnowieckiej dnia 1. lipca 2007r Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIWY w Brudzowicach 2016r

Po tej uroczystości licznie zebrani mieszkańcy udali się na miejscowy cmentarz. Tam, po odśpiewaniu hymnu narodowego odbył się Apel Pokoleń. W ciszy i skupieniu wezwania apelowe opracowane przez Emiliana Kocota i księdza proboszcza Stanisława Straża, odczytało kolejno 11 mieszkańców. Po każdym wezwaniu usłyszano uderzenia bębna naśladującego dźwięki werbla. Przy tej okazji Emilian Kocot przypomniał historię budowy cmentarza, imiona i nazwiska zmarłych 22 członków Komitetu Budowy Cmentarza i jedynego żyjącego Stanisława Machurę. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni Boże coś Polskę…. Na koniec Nocy Świętojańskiej, na skarpie otoczenia pomnika św. Jana Pawła II, w widocznym dla podążających drogą na cmentarz miejscu, położono marmurową tablicę z wyrytym napisem „JEST DROGA, KTÓRA WIEDZIE NAS DO CELU, GDZIE SIĘ KOŃCZY CZAS . Św. Janie Pawle II módl się za nami” Tablicę-niespodziankę z jakże wymownymi słowami oazowej pieśni, śpiewanej przez ks. Karola Wojtyłę - Świętego Kapłana, Wielkiego Polaka i Papieża ofiarował ks. kan. Stanisław Kocot


Drugi dzień – 25. czerwca 2016 - sobota

Wieś, a zwłaszcza ulica Przykościelna przystrojona flagami narodowymi i papieskimi, przygotowanymi i oznakowanymi parkingami oraz uporządkowanymi obejściami i chodnikami oczekiwała na uczestników uroczystości Na placu zbornym za kościołem, przy pięknej słonecznej niemal upalnej pogodzie, pod osłoną dachów postawionych namiotów i stoisk - licznie zgromadzili się mieszkańcy i zaproszeni goście. Na wysokich masztach łopotały kolorowe flagi Brudzowic i Dziewek Dzień oficjalny – prowadził Janusz Stelmach dyrektor Zespołu Szkół w Brudzowicach Zbiórka i formowanie OSP z pocztami Sztandarowymi i Pocztem Flagowym przed kościołem i w szyku przemarsz na plac z orkiestrą grającą marsza. Godzina 17oo – z uwagi na odbywający się mecz Polska – Szwajcaria w ramach mistrzostw Europy uroczystość rozpoczęła się z 30 minutowym opóźnieniem. Drużyna nasza odniosła zwycięstwo.
1. Uroczyste wciągnięcie na maszt Flagi Rzeczypospolitej obok zawieszonych flag Brudzowic i Dziewek. Poczet flagowy stanowili umundurowani strażacy w asyście druhów Ochotniczych Straży Pożarnych Brudzowic i Dziewek pod dowództwem komendanta Mariusza Myrty, hymn państwowy odegrała brudzowicka orkiestra dęta pod kierownictwem Henryka Bednarczyka
2. Po otwarciu i powitaniu Gości i uczestników prowadzący uroczystość Janusz Stelmach, odczytał pismo Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, adresowane do Emiliana Kocota - prezesa Towarzystwa NIWY (kserokopia poniżej)

Swoją obecnością Jubileusze zaszczycili zaproszeni Goście:
 1. Czesław Ryszka - senator RP
 2. Waldemar Andzel - poseł na Sejm RP
 3. Maria Potępa - radna sejmiku śląskiego
 4. Jan Mucha - radny powiatu będzińskiego a zarazem członek Komitetu Org.
 5. Zdzisław Banaś - burmistrz miasta i gminy w Siewierzu
 6. Barbara Bochenek - przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Siewierzu
 7. Jan Bańka i Mariusz Myrta radni miasta i gminy w Siewierzu zarazem członkowie Komitetu Org.
 8. Wilhelm Zych - przewodniczący rady miasta Sosnowca
 9. Piotr Wosinek - dyr. Przedsiębiorstwa Promag
 10. Zbigniew Tomsia – dyr. kop. Dolomitu Siewierz
 11. Janusz Kmiecik - dyr. kop. Dolomitu Ząbkowice
 12. Tadeusz Wnuk - b. senator RP –zasłużony dla Brudzowic
 13. Ireneusz Maszczyk - b. dyr. Trasy średnicowej- zasłużony dla Brudzowic
Czesław RYSZKA Senator RP odczytał Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń państwowych:
 • Złoty Krzyż Zasługi: Kocot Henryk, Stanisław Machura
 • Srebrny Krzyż Zasługi : Bednarczyk Henryk Franciszek
 • Brązowy Krzyż Zasługi : Michalczyk Dariusz Mariusz, Rąba Marian, Witkowski Paweł
Dekoracji odznaczeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” dokonał Czesław Ryszka – senator, członek parlamentarnej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Waldemar Andzel – poseł na Sejm RP. Udekorowani zostali ks. kan. Stanisław Kocot proboszcz parafii św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu, i dr n. med. Emilian Kocot przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w Brudzowicach Radna Sejmiku Województwa Śląskiego a zarazem członek Kapituły Sejmiku Pani dr n. med. Maria Potępa dokonała dekoracji odznaczeniami „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
 • Złotą Odznaką - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIWY w Brudzowicach
 • Srebrną Odznaką - Mirosław Duda, Marek Deżakowski, Grażyna Kocot, Halina Machura, Jolanta Nowak-Wojdas, Henryk Kowalczyk
W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła Jolanta Nowak-Wojdas
Prezes Towarzystwa NIWY Emilian Kocot w asyście Grażyny Kocot - sekretarza Towarzystwa wręczył podziękowania gospodarzowi gminy, sponsorom i zasłużonym w organizacji dzisiejszej uroczystości – do podziękowań-dyplomów dołączono wydane drukiem najnowsze publikacje Towarzystwa NIWY – albumowe wydanie obchodzonego w r. 2007 „Jubileusz 650-lecia Brudzowic” autorstwa Emiliana Kocota i zredagowanej przez Jolantę Nowak-Wojdas książki pt. „Z pokłonem” autorstwa ponad 40 osób, mieszkańców Brudzowic i Dziewek, które odważyły się zamieścić swoje poezje i utwory pisane prozą. Honorowani podziękowaniami otrzymali również pamiątkowe medale Towarzystwa NIWY:
Zdzisław Banaś, Jan Mucha, Piotr Wosinek, Janusz Kmiecik, Zbigniew Tomsia, Dariusz Kindler, Damian Dawczyński, Lidia Kieras, Kazimiera Machura, na ręce Henryka Bednarczyka – dla orkiestry dętej w Brudzowicach, Komenda OSP Brudzowice, Komenda OSP Dziewki, Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzowicach nr1 i nr.2, Koło Gospodyń Wiejskich Dziewki.
Prezes Towarzystwa NIWY dokonał wręczenia dyplomów i nagród młodzieży szkolnej - laureatom konkursów organizowanych przez Grono Nauczycielskie Zespołu Szkół w Brudzowicach
Po zrealizowaniu powyższych głos zabierali zaproszeni Goście: Zdzisław Banaś – burmistrz miasta i gminy w Siewierzu i Wilhelm Zych –przewodniczący Rady Miasta Sosnowca W dalszej kolejności:
 • Emilian Kocot – prezes Towarzystwa NIWY przedstawił multimedialną prezentację pt. O pięknie Brudzowic i Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym NIWY
 • Spektakl teatralny- „Historyja stąd, z tej ziemi” autorstwa i w aranżacji Jolanty Nowak-Wojdas w wykonaniu ponad 30 aktorów amatorów Brudzowic i Dziewek, przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich. Występ teatralny gorąco oklaskiwany przez zgromadzoną publiczność został nagrodzony wielkim koszem kwiatów ufundowanym przez członków naszego Towarzystwa – małżeństwo Marię i Czesława Sroków z Nowej Wsi.
 • Występ zespołu Folk Ekspress z pieśniami regionu i Zespołu Śląsk
 • Ogólna zabawa (trwała do północy)
Podczas uroczystości, uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z pracami miejscowych twórców, których wystawione prace przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół w Brudzowicach pod kierunkiem Pani Ewy Gawron. Prace swoje wystawili Emilia Dyszy (koronkarstwo), Artur Smal (malarstwo), Emilian Kocot (strugadła-rzeźby w drzewie), eksponowano również nagrodzone w konkursach prace dzieci i młodzieży szkolnej. Wielką atrakcją dnia była możliwość obserwowanie wydarzeń na wielkim ekranie telebimu w tym obrazów „na gorąco” z drona szybującego nad miejscem spotkania.


Trzeci dzień 26. czerwca 2016r (niedziela)

"O pacyfikacji Brudzowic 16. Lutego 1972r" - dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału Śląskiego Instytutu Pamięci Narodowej (wykład z prezentacją multimedialną) Zebrani mogli wysłuchać i zobaczyć fragmenty dokumentacji przygotowanej przez Służbę Bezpieczeństwa operacji oznaczonej kryptonimem „Szopa”, za którą kryło się rozebranie baraku i zrównanie z ziemią fundamentów i pacyfikacji mieszkańców Brudzowic usiłujących utworzyć parafię i zbudować kościół. Prelegent uwypuklił wielką determinację i odwagę szykanowanych i nękanych karami członków Komitetu Budowy Cmentarza i mieszkańców wsi. Uroczysta koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem ks. Stanisława Straża - proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach z udziałem ks. kan. Stanisława Kocota –pierwszego kapłana rodem z Brudzowic – proboszcza parafii pw. Św. Joachima w Sosnowcu -Zagórzu i najmłodszego kapłana z rodem z Brudzowic ks. Szczepana Tomali wikarego parafii w Wolbromiu Główną intencją uroczystej mszy św. były modły za dusze śp. pamięci Mariannę i Władysława Dudów ofiarodawców ziemi parafialnej, zmarłych Członków Komitetu Budowy Cmentarza w Brudzowicach i dziękczynienie za 20 lat Towarzystwa NIWY oraz 45-lat pomyślności parafii. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy zawieszonej w kościele upamiętniającej poległych żołnierzy w roku 1939 z parafii Brudzowice i pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych ( w sumie 39 nazwisk). Odsłonięcia dokonał mgr Antoni Szybis - syn Stanisławy zamordowanej w Obozie Auschwitz-Birkenau, w asyście ks. kan. Stanisława Kocota i Emiliana Kocota prezesa Towarzystwa NIWY. Tablicę ufundowało Towarzystwo NIWY. Poświęcenie tablicy dokonał ks. Stanisław Straż - proboszcz parafii brudzowickiej Po tym uroczystym akcencie zebrani wysłuchali koncertu wokalnego z udziałem gitarzystów. Koncert przygotował i prowadził ks. Stanisław Straż - proboszcz parafii w Brudzowicach. Wykonawcy koncertu i ksiądz proboszcz dyrygent zostali nagrodzeni długotrwałymi i gorącymi oklaskami.

Sponsorzy uroczystości: Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu, Zarządy kopalń dolomitu – Podleśna, Ząbkowice, Siewierz oraz Joanna i Zbigniew Bednarzowie (Siewierz), Jan Mucha (Siewierz), Krystyna i Antoni Dudowie (Dziewki), Danuta i Henryk Kowalczykowie (Dziewki), Maria i Czesław Srokowie (Nowa Wieś) Wszystkim, którzy poświęcili swoje siły, nie szczędzili czasu, i pracy, i dobrej rady a tym samym przyczynili się do zorganizowania uroczystości Jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY i 45-lecia parafii pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach w imieniu Komitetu Organizacyjnego składam serdeczne i gorące podziękowania Emilian Kocot Prezes Towarzystwa NIWY i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny