Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 


GENEZA TOWARZYSTWA

    Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" jest owocem więzi społecznych mieszkańców Brudzowic i Dziewek oraz osób, które swe korzenie rodzinne wywodzą z tych miejscowości. Jego powstanie poprzedzone było licznymi inicjatywami społecznymi, spajającymi wielopokoleniowe rodziny, obecnych i byłych mieszkańców. Jedna inicjatywa miała szczególnie doniosłe znaczenie - było to powstanie cmentarza i Parafii w Brudzowicach. Chcąc ocalić od zapomnienia następnych pokoleń burzliwe dzieje powstania cmentarza i Parafii Emilian Kocot napisał 3 tomową Kronikę Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach i w 1995 r. jako dar parafii wręczył proboszczowi ks. Edwardowi Sztamie podczas uroczystej mszy świętej. 
    Myśl powstania Towarzystwa zjawiła się w procesie podjęcia próby wydania w/w kroniki w postaci książkowej. Autor zwrócił się z prośbą do swych braci, kolegów z lat dzieciństwa oraz rodzin i osób urodzonych lub związanych z Brudzowicami i Dziewkami o pomoc w tej inicjatywie. Na spotkaniu przy ognisku w dniu Bożego Ciała, dnia 15 czerwca 1995 r. zaproponował utworzenie Towarzystwa Społeczno Kulturalnego NIWY z siedzibą w Brudzowicach. Przedstawione zostały motywy i cele jakie mogłyby być realizowane przez Towarzystwo. Zebrani przyjaciele poparli inicjatywę. Nie czekając na rozwiązania prawne, założono kronikę Towarzystwa.

    Statut Towarzystwa opracowali Tomczyk Władysław i Stefan Duda przy współudziale Henryka Sroki i Emiliana Kocota. W dniu 15 września 1995 r., odbyło się formalne Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia, przyjęto nazwę Towarzystwa, przedstawiono propozycje statutu, uwzględniono poprawki i propozycje jakie wyłoniły się podczas dyskusji.

    Nazwę "NIWY" zaproponował Emilian Kocot, w uzasadnieniu podał, że w krótkim wyrazie zawarta jest staropolska nazwa pól używana przez naszych przodków, widniała ona na chorągwi ufundowanej przez mieszkańców Brudzowic w r. 1913 dla kościoła św. Macieja w Siewierzu. Dodał również, że wzniesienie w północnej części Dziewek nosi nazwę zwyczajową "Niwy". Było to nawiązanie do historii, tradycji i czasów współczesnych. 

   Wybrany Komitet założycielski w składzie Mirosław Duda, Emilian Kocot, Henryk Sroka, Władysław Tomczyk podjął trud zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.

    W dniu 14 lutego 1996 roku Towarzystwo Społeczno Kulturalne NIWY w Brudzowicach zostało zarejestrowane, dzięki temu uzyskało osobowość prawną i mogło w pełni rozpocząć swą działalność. Odbyło się Zgromadzenie Członków na którym dokonano wyboru pierwszego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu został inicjator idei powstania Towarzystwa Emilian Kocot. Do składu Zarządu wybrani zostali również Marian Rąba - zastępca, Łucja Kieras-Deżakowska - sekretarz, Anna Duda - skarbnik, Henryk Sroka, Jolanta Wojdas, Włodzimierz Dymarski - członkowie Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stefan Duda - przewodniczący, Marek Deżakowski, Jan Bańka (z Zawiercia) - członkowie.

   Ustanowiono pieczęć Towarzystwa. Emilian Kocot zaproponował logo i wzór pieczęci okrągłej. Logo przedstawia połączone ze sobą pierścienie, symbolizujące dwie wsie Brudzowice i Dziewki. W symbolice pierścieni zawarto związek i wysiłek obu wsi w tworzeniu parafii i cmentarza oraz od wieków trwające pokrewieństwa i więzy rodzinne.


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny